INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO W MĄKOWNICY

 1)       OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

Nazwa prowadzącego zakład

KORLEN Sp. z o. o.

Adres siedziby

ul. Żwirki i Wigury 2A, 62-230 Witkowo

Adres zakładu

Mąkownica 69, 62-230 Witkowo

Skład zarządu

Prezes Zarządu: Elżbieta Korczyńska

NIP

784-234-13-08

REGON

300253022

KRS

0000251288

2)       POTWIERDZENIE ZAKŁADU O PODLEGANIU PRZEPISOM O POWAŻNYCH    AWARIACH PRZEMYSŁOWYCH ORAZ O DOKONANIU STOSOWNYCH  ZGŁOSZEŃ

  KORLEN Sp. z o. o. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii           przemysłowej ( ZZR).

 KORLEN Sp. z o. o. jako prowadzący zakład dokonał stosownego zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust.1, ust.2, ust.9 Prawo Ochrony Środowiska do      Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie  oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 19.04.2014r.

 Zgodnie z art. 261a ust.1 pkt.2 w/w instytucjom został zgłoszony, zatwierdzony i zaktualizowany w dniu 11.12.2017r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

3)       OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

Rozlewnia Gazu Płynnego w Mąkownicy jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Witkowie przy ul. Żwirki i Wigury 2a. Głównym celem  Korlen Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności gospodarczej w branży LPG poprzez rozlewanie, magazynowanie, dystrybucję oraz sprzedaż gazu płynnego.   Gaz ten jest dostarczany do rozlewni w cysternach    samochodowych, a następnie  rozlewany do butli gazowych. W technologii tej nie występują żadne procesy chemiczne, jest to prosty proces fizyczny polegający na przetłaczaniu – przelewaniu płynnego gazu pomiędzy różnymi zbiornikami.

Do podstawowych zadań rozlewni należy:

 • Przyjęcie gazu z cystern samochodowych i zmagazynowanie w parku zbiornikowym;
 • Napełnianie butli o pojemności 11 kg z przeznaczeniem do gospodarstw domowych i innych, np. napędzania pojazdów użytkowych (podnośniki, wózki widłowe itp.);
 • Napełnianie butli o pojemności 33 kg, tzw. przemysłowe;
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna gazu propan-butan w zbiornikach zamkniętych (butlach 11kg, 33kg).

Na terenie rozlewni gazu płynnego KORLEN Sp. z o.o. w Mąkownicy znajdują się następujące urządzenia i instalacje technologiczne:

 Park zbiornikowy składa się z dwóch zbiorników:

 

– 1 zbiornik o pojemności 200m3 ,

– 1 zbiornik o pojemności 2,7 m(nie bierze udziału w procesie technologicznym, gaz w nim zgromadzony służy do ogrzewania obiektu),

 • Pompownia produkcyjna – znajduje się w wolnostojącej, otwartej wiacie o konstrukcji stalowej zlokalizowanej pomiędzy zbiornikami a stanowiskiem autocystern;
 • Rurociągi międzyoddziałowe – poszczególne części produkcyjne rozlewni, związane z dystrybucją gazu są połączone ze sobą rurociągami przesyłowymi w których przepływa gaz płynny i lotny;
 • Stanowisko rozładunku cystern samochodowych – stanowisko to służy do rozładunku cystern samochodowych;
 • Budynek produkcyjny (napełnianie butli 11kg i 33 kg) – prowadzi się rozlewanie gazu płynnego do butli.
 • Wiata na rampie – stanowi magazyn butli.

Budynek napełniania butli monitorowany jest czujnikami eksplozymetrycznymi które     w przypadku wykrycia gazu automatycznie zatrzymują produkcję. Ponadto budynek           zabezpieczony jest instalacją zraszaczową.

 

 Dodatkowymi urządzeniami chroniącymi zakład przed wybuchem są:

          –   stałe urządzenia gaśnicze zraszaczowe;

          –   system detekcji gazu propan-butan zintegrowany z wentylacją mechaniczną w                     budynku rozlewni i magazynu;

          –   system wyłączników awaryjnych i zdalnie sterowanych zaworów odcinających;

           –  wentylacja mechaniczna przeciwwybuchowa w pomieszczeniu rozlewni;

           –  instalacja odgromowa.

4)       CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DECYDUJĄCYCH O ZALICZENIU ZAKŁADU DO ZAKŁADU O ZWIĘKSZONYM  RYZYKU

 

 Gaz propan i jego mieszanina z butanem jest substancją skrajnie łatwo palną,  której znajdowanie   się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu jej do zakładów zwiększonego ryzyka.

 

          TABELA KLASYFIKACJI ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 67/548/EWG

Zwroty ryzyka (R)

Symbole literowe znaków ostrzegawczych

Numery zwrotów ostrzegawczych (R)

Produkt skrajnie łatwopalny

F+

12

          TABELA KLASYFIKACJI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1272/2008/WE

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Gaz łatwopalny 1 (Flam. Gas 1)

H220

Gaz pod ciśnieniem: Gazy skroplone (Press. Gas)

H280

Gaz tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Dolna granica wybuchowości       wynosi ok. 1,8% objętości par gazów w powietrzu, zaś górna granica       wybuchowości około 10% mieszanin par gazów w powietrzu.

 Temperatura zapłonu propanu i butanu wynosi ok. -40ºC, natomiast temp.      samozapłonu zawiera się w przedziale od 410-580ºC.

 Gaz jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy powierzchni ziemi, w          zagłębieniach terenu i w dolnych partiach pomieszczeń.

 Zbiorniki z gazem LPG narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą         eksplodować w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.

 Wpływ gazu płynnego LPG na środowisko naturalne można uznać za znikome i nie      zauważalne.

W wysokich stężeniach LPG może oddziaływać dusząco poprzez wypieranie tlenu z powietrza. Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować   odmrożenia. Gwałtowne rozprężenie się gazu powoduje zamrożenie osprzętu,   które może powodować odmrożenie ciała przy dotknięciu.

Razem w rozlewni może znajdować się łącznie 137 t gazu płynnego.

Współczynnik napełnienia zbiornika wynosi 0,85

Ciężar właściwy gazu płynnego przy temperaturze 150C dla propanu-butanu wynosi 0,54 t/m3

Na terenie rozlewni znajduje się park zbiornikowy, składający się z :

 • Zbiornik o pojemności 200m3

1 x 200 x 0,85 x 0,54 = 91,8 t gazu

 • Zbiornik o pojemności 2,7m3

 1 x 2,7 x 0,85 x 0,54 = 1,2 t gazu

 Stąd w parku zbiornikowym może znajdować się –  93 t gazu.

 Znajdująca się przy budynku produkcyjnym wiata –  magazyn butli pełnych może pomieścić 4000 butli, co daje – 44 t gazu.

 

          Zestawienie tabelaryczne właściwości fizyko-chemicznych LPG

WYSZCZEGÓLNIENIE

PROPAN

BUTAN

Wzór chemiczny

C3H8

C4H10

Masa cząsteczkowa

44.09

58.12

Stan skupienia w temp. 200C

Gaz

Gaz

Barwa

Bezbarwny

Bezbarwny

Zapach

Bez zapachu

Bez zapachu

Temperatura wrzenia

-42.10C

-0,50C

Gęstość względem powietrza

1,56

2,05

Gęstość względem wody

0,508

0,586

Gęstość w stanie gazowym (temp. 200C ciśn. 0,1Mpa)

1,87 kg/m3

2,46 kg/m3

Gęstość w stanie skroplonym (temp. 200C)

0,505 kg/dm3

0,578 kg/dm3

Objętość w stanie gazowym do masy cieczy

0,54 m3/kg

0,41 m3/kg

Objętość w stanie gazowym do objętości w stanie skroplonym

274 m3/m3

233 m3/m3

Temperatura zapłonu

-950C

-600C

Temperatura samozapłonu w mieszaninie z powietrzem

4700C

3650C

Temperatura samozapłonu w mieszaninie z tlenem

4900C

4600C

Teoretyczna ilość powietrza potrzebna do spalenia 1Nm gazu

23,66 Nm

32,95 Nm

Temperatura płomienia

1980

1996

Szybkość spalania gazu

42 cm/sek

39 cm/sek

Ciepło spalania w stanie gazowym

95 MJ/m3

121,5 MJ/m3

Ciepło spalania w stanie skroplonym

50 MJ/m3

49,2 MJ/m3

Ciepło spalania w stanie skroplonym

25,5 MJ/dm3

28,2 MJ/dm3

Ciepło parowania

0,43 MJ/kg

0.39 MJ/kg

WYSZCZEGÓLNIENIE

PROPAN

BUTAN

Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem

2,1 – 9,5%

50 – 340g/m3

1,5 – 8,5%

39-206 g/m3

Rozszerzalność w stanie skroplonym

Około 1% przy wzroście temp. o 60C

Rozszerzalność w wodzie w 100 cm w temp.15,60C

6,4 cm

15cm

Liczba atomowa (RM)

112,0

95,0

    

5)       SPOSOBY OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU  WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ, UZGODNIONE  Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Rozlewnia w Mąkownicy posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, opisany w Programie Zapobiegania Awariom,   uzgodnionym i pozytywnie zatwierdzonym przez Powiatowego Komendanta  Państwowej Straży  Pożarnej w Gnieźnie.

 Na terenie rozlewni organizowane są dla załogi Straży Pożarnej ćwiczenia w        zakresie przeprowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

 

W sytuacji wystąpienia zdarzenia oznaczającego poważna awarię przemysłową,         uszkodzenia sieci gazowej lub katastrofy zagrażającej bezpieczeństwu publicznemu, środowisku lub życiu ludzkiemu zostaną w trybie      natychmiastowym wykonane następujące czynności:

 

 • Osoba, która zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz kierownika zakładu;
 • Niezwłocznie wezwać jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej;
 • Powiadomić o zdarzeniu Policję w celu zabezpieczenia miejsca awarii;
 • Powiadomić szefa rozlewni (lub osobę przez niego upoważniona lub wyznaczoną)
 • Zabezpieczyć środki techniczne i materiały niezbędne do usunięcia awarii;
 • Realizować usuwanie awarii z zachowaniem obowiązujących procedur i instrukcji bezpieczeństwa.
Close Menu